Welkom bij DekoKado.nl

Winkelmandje
€ 0,00 / Items

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Algemene Voorwaarden

DekoKado levert verpakkingsdecoratie, decoratiematerialen en gifts aan de groothandel en wederverkopers. Op al deze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op bestellingen die u telefonisch, schriftelijk of via de webwinkel bij ons doet. Overige Algemene Voorwaarden worden bij de op van toepassing zijnde diensten verstrekt.

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DekoKado en op alle met de DekoKado aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door DekoKado is ingestemd.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 5. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DekoKado in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 6. DekoKadobehoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
 7. Door het gebruik van de website van DekoKado en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op deze website.
 8. DekoKado is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van DekoKado zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 2. DekoKado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en DekoKado komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van DekoKado gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 4. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DekoKado garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Levering en transport

 1. DekoKado heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Na ontvangst van uw betaling versturen wij de bestelde artikelen in de regel de eerstvolgende werkdag. Genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
 3. Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 5. DekoKadois niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door TPG Post of andere bezorgdienst.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

 1. DekoKado blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan DekoKado zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

 1. Alle door DekoKado vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. De hoogte van de verzendkosten worden na ontvangst van uw bestelling gecommuniceerd.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Voor bestellingen via de website werkt DekoKado met het principe van vooraf betalen: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op het bankrekeningnummer o.v.v. het factuur- en klantnummer. Nadere details voor de betaling worden verstrekt in de bevestiging van uw bestelling.

Artikel 6. Ruilen en herroepingrecht

 1. Na ontvangst van het bestelde heeft de besteller/ontvanger een herroepingrecht van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het bestelde te retourneren. Daarbij draagt de besteller/ontvanger zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed-geld terug” regeling. DekoKado zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending, de betaalde bedragen terugbetalen mits het bestelde ongebruikt, onbeschadigd en voorzien is van de originele verpakking.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

 1. DekoKado geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
 2. DekoKado is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van DekoKado. DekoKado is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 3. Indien DekoKado, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Het is mogelijk dat DekoKado  op haar website links opneemt naar andere websites, die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. DekoKado is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht is DekoKado niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij DekoKado, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.
 3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DekoKado, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10. Privacy cliënt

 1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door DekoKado vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
 2. DekoKado neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 3. DekoKado zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Artikel 11. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen DekoKado en de klant is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Diversen

 1. DekoKado is gevestigd te Amstelveen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-Eem- en Flevoland onder nummer 59036214.
 2. Gelieve alle correspondentie te zenden naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de website. Overige adresgegevens worden op aanvraag verstrekt.
 3. Wanneer door DekoKado gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DekoKado deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

 

Real Time Web Analytics Clicky